Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

 

Ochrana Vášho súkromia a Vašich osobných údajov patrí medzi naše priority. Tieto údaje považujeme za dôverné a zachovávame o nich mlčanlivosť. Kladieme dôraz na bezpečnosť pri ich spracovaní, na vhodný výber zmluvných partnerov, ktorí majú k Vašim osobným údajom prístup a na striktné dodržiavanie všetkých pravidiel, ktorými sme viazaní, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie EU“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

Týmto vyhlásením Vás informujeme o podrobnostiach týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov a o Vašich právach spojených s ochranou osobných údajov.

Naši zamestnanci a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú, sú povinní zabezpečovať ochranu osobných údajov podľa platných právnych predpisov.

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom a spracovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť ecake, s.r.o., so sídlom Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava, IČO: 46 116 583, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd Sro., vl. č. 71999/B (ďalej ako „ecake“).

kontaktné údaje prevádzkovateľa: ecake, s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava, Email: osobneudaje@ecake.sk

II. Rozsah spracovávaných osobných údajov, právny základ a účel

Ako prevádzkovateľ spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, na základe vzájomne uzatvorenej zmluvy, na základe nášho oprávneného záujmu, alebo z dôvodu, že nám túto povinnosť ukladajú právne predpisy a to v nasledovných prípadoch:

Ak ste našim klientom :

a, Plnenie zmluvy

Ak ste našim klientom, spracúvame Vaše osobné údaje (ak ste fyzickou osobou), prípadne osobné údaje Vašich zamestnancov, aby sme mohli plniť naše záväzky z uzatvorenej zmluvy.

právny titul:

plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť, plnenie právnej povinnosti

účel:   

realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie

osobné údaje:

meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, príp. fakturačná adresa a IČO, platobné údaje, údaje vyplývajúce zo zmluvného vzťahu

 

b, Zasielanie noviniek a iných marketingových materiálov klientom emailom

Ak ste našim klientom, tak v súlade s recitálom 47 Nariadenia EU môžeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom priameho marketingu, konkrétne za účelom rozosielania marketingových materiálov našej spoločnosti. Toto spracovávanie ukončíme, akonáhle nám dáte najavo, že si tieto marketingové materiály už neprajete dostávať. Môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu osobneudaje@ecake.sk alebo kliknutím na internetový odkaz, ktorý sa nachádza v doručenom e-maili a slúži na tento účel.

právny titul:

oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej podnikateľskej činnosti)

účel:   

marketing

osobné údaje:

Kontaktné údaje (e-mailová adresa, meno, priezvisko, spoločnosť, telefónne číslo)

Ak nie ste našim klientom (ste návštevníkom našich webových stránok, kontaktujete nás, máte záujem o zasielanie noviniek a pod.): 

a, Zasielanie noviniek emailom

Ak ešte nie ste našim klientom, môžete sa prihlásiť do odberu našich noviniek emailom. Vaše osobné údaje budeme spracovávať na základe Vášho súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať.

právny titul:

Váš súhlas

účel:   

marketing

osobné údaje:

emailová adresa, prípadne meno a priezvisko

b, Návšteva našich webových stránok

Váš internetový prehliadač odosiela pri prístupe na našu webovú stránku automaticky niektoré Vaše údaje na náš server. Ak pri používaní našej webové stránky nezadáte žiadne ďalšie údaje, tak Vaše automaticky poskytnuté údaje spracovávame výlučne na štatistické a vedecké účely.

právny titul:

oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v zaistení prevádzky našich webových stránok, analýze a štatistike návštevnosti a  v podpore našej obchodnej činnosti)

účel:   

interné a štatistické účely, marketing

osobné údaje:

dátum a čas prístupu, URL (adresu) odkazujúce webové stránky, zobrazený súbor, množstvo odoslaných dát, typ prehliadača a jeho verzia, operačný systém, IP adresa

c, Spracovanie správ zaslaných prostredníctvom kontaktného formulára

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom formulára na našich webových stránkach. Aby sme mohli spracovať Vašu požiadavku, reagovať na Vás dotaz alebo podnet, spracovávame Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

právny titul:

oprávnený záujem spočívajúci v nadviazaní kontaktu a v reakcií na požadovaný dotaz alebo podnet

účel:   

nadviazanie komunikácie

osobné údaje:

e-mailová adresa, príp. meno a priezvisko, tel. číslo

III. Zdroje, z ktorých Vaše osobné údaje pochádzajú:

Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, ste nám poskytli Vy napr. v súvislosti s uzatvorením zmluvy, na základe udeleného súhlasu, nadviazania kontaktu prostredníctvom kontaktného formuláru. Niektoré údaje získavame aj z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, a pod.

IV. Možní príjemcovia Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu nasledujúcim kategóriám príjemcov:

a, Poskytnutie údajov prevádzkovateľom informačných systémov a dátových úložísk

Pri svojej obchodnej činnosti využívame niekoľko informačných systémov, ktoré nám umožňujú poskytovanie nami realizovaných služieb. K ukladaniu dát z týchto systémov alebo iných elektronických dát využívame služby dátových úložísk. Prevádzkovatelia uvedených systémov a dátových úložísk tak majú prístup k nami takto evidovaným údajom, ale tieto osoby nie sú oprávnené s týmito údajmi žiadnym spôsobom nakladať. Je možné, že pri využívaní niektorých služieb dochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín. Ak je to v zmysle platných právnych predpisov nutné, sú s týmito osobami uzavreté dohody na ochranu Vašich osobných údajov, alebo inak zabezpečená vysoká úroveň ochrany Vašich osobných údajov.

b, Poskytnutie údajov zmluvným partnerom

Pri svojej obchodnej činnosti spolupracujeme so zmluvnými partnermi, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a pre realizáciu zmluvného vzťahu s Vami. Z tohto dôvodu môžu byť sprístupnené Vaše osobné údaje našim subdodávateľom, účtovným a daňovým poradcom, kuriérom a pod.

c, Poskytnutie osobných údajov orgánom verejnej moci

Ak nás o to požiadajú na základe príslušných právnych predpisov orgány verejnej moci, ak nám to ukladajú právne predpisy, alebo ak je to potrebné na ochranu našich práv a oprávnených záujmov, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté napr. súdom, polícií a pod.

d, Prepojenia na sociálne siete a cookies tretích strán

Na našej webovej stránke uchovávame cookies tretích strán – analytické nástroje Google Analytics, Hotjar, a obdobné, cookies sociálnych sietí a cookies reklamnej platformy Google AdWords. Reklamné cookies nám umožňujú prispôsobovať reklamy na webových stránkach.

Naše webové stránky obsahujú funkcie prepojenia sociálnych sietí Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Google+. Súvisiace služby poskytujú Facebook Inc., LinkedIn Inc., Twitter Inc. a Google LLC. Prepojenie môže tieto spoločnosti informovať a tom, ktoré internetové stránky ste navštívili a prepájať ďalšie informácie ak ste počas prezerania našich webových stránok prihlásený do svojho užívateľského konta u týchto spoločností.

Bližšie informácie o ochrane osobných údajov poskytovanej týmito spoločnosťami a ako odmietnuť môžete získať na ich webových stránkach, alebo nás v tejto veci kontaktujte.

V. Doba uchovávania Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje sú u nás spravidla uchovávané po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu a ďalej po dobu trvania premlčacej doby ktoréhokoľvek nášho alebo vášho súvisiaceho nároku.

Ak ale Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, sú tieto Vaše osobné údaje u nás uložené najdlhšie po dobu, na ktorú ste nám udelili súhlas, t.j. na dobu 3 rokov alebo do odvolania Vášho súhlasu, ak ho odvoláte pred uplynutím tejto doby.

Údaje súvisiace s návštevou našej webovej stránky uchovávame po obdobie 3 rokov.

V prípadoch, ak nám to ukladajú platné právne predpisy, archivujeme dokumenty, v ktorých sú obsiahnuté Vaše osobné údaje, po ustanovenú dobu.

VI. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov:

Vo vzťahu k Vašim osobným údajom máte voči nám nasledujúce práva:

1, Právo na prístup

Môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Z pozície prevádzkovateľa Vám poskytneme aj kópiu spracovávaných osobných údajov.

2, Právo na opravu

Môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame.

3, Právo na výmaz

Môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

a, osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b, odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c, vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;

d, Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;

e, Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;

f, Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

4, Právo na obmedzenie spracovania

Môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií:

a, Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;

b, spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c, Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

d, Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia EU, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody našej spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

5, Právo na prenositeľnosť údajov

V prípadoch predpokladaných Nariadením EU máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

6, Právo na odvolanie súhlasu

Ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.

7, Právo vzniesť námietku

Môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou spoločnosťou na účely priameho marketingu vykonávaného na základe nášho oprávneného záujmu.

8, Právo podať sťažnosť

Máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, http://dataprotection.gov.sk/.

Za účelom uplatnenia vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov obráťte sa prosím  poštou na adresu: ecake, s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava alebo e-mailom na adresu osobneudaje@ecake.sk.

VII. Odvolanie udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Udelenie akéhokoľvek súhlasu so spracovaním osobných údajov je úplne dobrovoľné a slobodné. Ktorýkoľvek Vami nám udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti nasledovnými spôsobmi:

Súhlas so zasielaním elektronických marketingových materiálov našou spoločnosťou možno odvolať:

a, kliknutím na odhlasovací odkaz v doručenom emaile; alebo

b, zaslaním odvolania súhlasu na e-mailovú adresu osobneudaje@ecake.sk; alebo

c, zaslaním odvolania súhlasu poštou na adresu ecake, s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava.

Vaše prípadné odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov však nebude mať účinky na spracovanie, ktoré bolo vykonané pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

VIII. Ako sa môžete brániť proti priamemu marketingu vykonávanému bez Vášho súhlasu?

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku.

IX. Čo robí naša spoločnosť pre bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Naše webové stránky a ostatné počítačové systémy sú zabezpečené technickými a organizačnými opatreniami proti prístupu a zmenám Vašich údajov nepovolanými osobami ako aj proti ich strate a zničeniu.

S našimi internetovými stránkami komunikujete výhradne v zašifrovanej podobe, takže je chránený prenos osobných dát. Prenos šifrovaných dát spoznáte podľa zobrazenia uzavretého symbolu, napríklad kľúča alebo zámku v stavovom riadku vášho webového prehliadača.

Kladieme dôraz na bezpečnosť a intenzívne riešime otázky dátovej bezpečnosti.

X. Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré webový prehliadač trvale ukladá do počítača a ktoré slúžia k tomu, aby bola prezentácia na internete celkovo užívateľsky atraktívnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies váš počítač nepoškodí a neobsahuje žiadne vírusy. Inštalácií cookies môžete zabrániť príslušným nastavením softwaru Vášho prehliadača, alebo prostredníctvom riešení ponúkaných tretími stranami. V prípade deaktivácie cookies, je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Naše online prezentácie používajú cookies:

a, technické cookies (nevyhnutné pre zaisťovanie prevádzky a základných funkcií webových stránok)

b, funkčné cookies (cookies pre zvýšenie komfortu pri využívaní webových stránok alebo pri výbere nových funkcií.)

c, analytické cookies (aby sme mohli aj naďalej zlepšovať a optimalizovať obsah našich webových stránok, používame analytické technológie, ktoré zhromažďujú dáta o návštevách a interakciách a umožňujú ich štatistické vyhodnocovanie. Dáta o návštevách a interakciách nie sú nikdy spojené s určitou osobou, ale spracovávajú sa anonymne.)

d, retargetingové cookies (Naša spoločnosť používa retargetingové cookies, ktoré, bez toho aby pritom dochádzalo k ukladaniu Vašich osobných údajov, umožňujú našej spoločnosti kontrolovať jej reklamnú ponuku. Pomocou týchto cookies je možné zobrazovať návštevníkom našich webových stránok prispôsobenú reklamu na webových stránkach združených v reklamných sieťach poskytovateľov užívaním retargetingových cookies.)

XI. Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek v súvislosti s ochranou osobných údajov sa môžete na nás obrátiť prostredníctvom emailovej adresy: alebo písomne na ecake, s.r.o., Strojnícka 61A, 821 05 Bratislava, Email: osobneudaje@ecake.sk